Bůh to ví, že v nebi to bude fajnový!

O nás

Bohoslužby

neděle 9:30

biblická hodina - čtvrtek 17:00

Vedení sboru

Od léta 2018 vystřídal ve vedení sboru sestru farářku Janu Daněčkovou vystřídal farář Josef Červeňák

 

Mgr. Jana Daněčková byla kazatelkou (od května 2012 farářkou) sboru od podzimu roku 2006.  Je původem z Prahy, od peřinky členka metodistické církve, absolventka Evangelické teologické fakulty UK v Praze. Po odchodu ze Slaného se ujala fanosti ECM v Brně.

 

Jako každý metodistický sbor, i my máme staršovstvo (to je něco jako správní rada), které si demokraticky volíme při farní konferenci. Obvykle na 4 roky.

 

Z historie

 

Co je to metodistická církev

Metodisté se hlásí k odkazu světové reformace. Metodismus vznikl v 18. století v Anglii jako hnutí uvnitř Anglikánské církve s cílem jejího obživení. John Wesley (1703 - 1791), anglikánský farář a učitel na oxfordské universitě, prožil v květnu 1738 duchovní probuzení a začal v tomto probuzeneckém duchu kázat. Typickým projevem jeho služby bylo zvěstování dobré zprávy evangelia tisícovým zástupům pod širým nebem. Nejčastějšími posluchači byli chudí, potřební a lidé, nad kterými všichni mávli rukou, vyvrhelové společnosti, kteří by se nikdy neodvážili vstoupit do kostela a nikdy by se tam nevešli. Anglikánská církev v 18. století byla rozumářským uzavřeným společenstvím lidí z vyšších kruhů, která nedokázala chudým dělníkům a rolníkům nabídnout žádnou duchovní potravu. Zajímavé je, že oči Johna Wesleye se otevřely pro plné biblické poselství díky jeho setkání s misionáři ochranovské Jednoty bratrské. Začal zakládat skupiny lidí, kteří se pod vlivem jeho služby také duchovně probudili. Název metodistického hnutí je starší než hnutí samo. Byla to původně nadávka pro skupinu studentů v Oxfordu, která se dávno před rokem 1738 scházela pod vedením Johna Wesleye k systematické četbě Bible a k modlitbám. Na svou dobu to byl netypický způsob zbožnosti. Většina z těchto metodistů se pak zapojila do hnutí a s sebou přinesli i jeho název.

Ke vzniku samostatné metodistické církve došlo teprve po té, když anglikánští duchovní odmítali vysluhovat metodistům svátosti. Když Wesley ordinoval první spolupracovníky pro práci v Americe, začal tento proud křesťanství rychle pronikat zejména do anglosaského světa. Světová metodistická rada dnes sdružuje přes 90 samostatných metodistických církví v 63 zemích světa s celkovým počtem 50 miliónů členů.

 

Jak přišli metodisté do Československa

V Československu začala práce metodistické církve po první světové válce. Za vůbec první působení metodistů na našem území lze počítat už práci evangelisty Václava Pázdrala (*1845), velmi schopného a všestranného muže (básníka, malíře, herce, umělce, hudebníka a skladatele), výborného kazatele a organizátora. V prosinci 1883 začal pracovat v Kladně. Jeho působením zde vznikl první metodistický sbor, který byl organizačně podřízen pod dohled vídeňskému metodistickému kazateli. Příliš osamocený sbor na Kladně byl roku 1892 připojen k tehdejší Svobodné reformované církvi (nyní Církev bratrská).

Teprve roku 1920 přicházejí do Československa čeští metodističtí misionáři, kteří se k církvi připojili v USA. V  nově vzniklé Československé republice docházelo vlivem získané svobody náboženského vyznání k masovému výstupu lidí z řad římské církve, která byla vždy spojována s Habsburky. Ve společnosti sílily protináboženské tendence - zejména mezi socialisty. Do této situace přicházejí metodističtí misionáři s jedinou touhou - pomoci navrátit český národ ke Kristu. Rodí se tradice stanových evangelizačních shromáždění metodistické misie v českých zemích. Shromáždění se konala ve stanech s kapacitou několika set míst. Lidé, kteří vyznali víru v Krista, byli vyzváni, aby se zapojili do kterékoli evangelické církve. Teprve na výslovné přání mnoha zájemců stát se členy metodistické církve byly otevřeny dveře vzniku metodistické církve v Československu. V oficiálním prohlášení vedoucích pracovníků metodistické misie v Evropě z  25. 8. 1921 se mluví o poznané potřebě organizovat české metodistické sbory s cílem pomáhat již existujícím evangelickým církvím a co nejvíce se podílet na povznesení ideálů evangelického protestantismu. Nerozdělená metodistická církev v České a Slovenské republice má celkem 22 farností (ČR 17 a SR 5).

 

Jak přišli metodisté do Slaného

Na Kladensku začal působit Dr. Josef Dobeš (1876 - 1960), který ve Spojených státech nikdy nezapomínal na svou vlast. Byla pro něj živá myšlenka, že metodismus vděčí právě českým zemím jako kolébce Jednoty bratrské, jejíž odkaz později tak mocně ovlivnil Johna Wesleye. Dr. Dobeš pracoval v Československu 20 let jako vedoucí osobnost celé misie. Jeho kázání mohlo slyšet i Kladensko. V říjnu 1921 začala misijní práce ve Slaném. V červenci 1929 zde byl slavnostně otevřen Husův dům s modlitebnou a bytem pro kazatele. V dubnu 1922 zasáhl svým poselstvím také Velvary. V květnu 1924 tam byl slavnostně otevřen Husův chrám (oba původně zapsány do vlastnictví Board of Missions of The Methodist Episcopal Church South Nashwille, Tennessee). V srpnu 1922 kázal několikrát ve Smečně. To jsou kořeny existující farnosti Slaný.

Prvním stálým kazatelem ve sboru Slaný byl od roku 1922 Václav Huňatý. V období 1923 - 24 pak Ferdinand Vágner, 1924 Karel Drahorád, 1925 Josef Zloch, 1926 - 28 František Čadek,1928 - 29 Josef Korf, 1929 - 36 Ladislav Scheider, 1937 - 38 Gustav J. Maláč, 1939 - 41 František Wagner, 1942 - 45 Jaroslav Černý, 1946 Jan Huňatý, 1947 Josef Kocourek, 1947 - 48 E. Molnár.

V letech 1948 - 89 ve Slaném působil Josef Šmíd (1909 - 1990) a  po té jen krátce 1990 - 91 Ferdinand Leskovský (*1961), 1992 - 93 Vladimír Bosák (*1962) a v letech 1994 - 95 Čestmír Siwek (*1963); 1995-2004 Pavel Kuchynka (*1970) a v letech 2004 -2006 dojížděl z Kladna Daniel Hottmar.

K slánskému sboru v různých časových obdobích náležely také tyto kazatelské stanice: Zlonice, Louny a již zmíněné Smečno. Původně samostatná farnost Velvary byla v roce 1992 sloučena s farností Slaný.

Ve Velvarech sloužili od počátku tito kazatelé: V letech 1922 - 23 Václav Huňatý, 1924 - 25 Rudolf Hromádko, 1926 - 27 Josef Korf, 1928 - 30 František Čadek, 1931 Josef Matějka, 1932 - 36 Ferdinand Wagner, 1937 - 66 Josef Kocourek, 1967 Vlad. Staniek, 1968 - 76 Karel Bartoš, 1977 - 79 Daniela Čížkovská, 1980 - 82 Zdeněk Marván, 1983 - 89 Ivan Vašín, 1990 - 91 Vladimír Bosák.

Zakladatel hnutí John Wesley využil každou příležitost ke zvěstování dobré zprávy evangelia. Svou evangelizační činnost vždy spojoval se sociální pomocí. Tyto důrazy jsou pro metodistickou církev stále příznačné. Pro všechny metodisty na Kladensku to je trvalá výzva na cestě k lidem kladenského regionu.

 

Něco málo o sesterském sboru na Kladně

Novodobá historie tohoto metodistického sboru začala v roce 1990, kdy se na Kladno pozdější oficiální misijní pracovník Daniel Hottmar (*1968). Svou evangelizační práci začal ve svém bytě v "Metě", bytovce pro pro tělesně postižené. Sám handicapovaný se stal Božím nástrojem mezi těmito lidmi. Jeho služba vedla k založení plnohodnotného metodistického sboru a brzy přesáhla hranice areálu. Přesto sbor nikdy nedosáhl takové velikosti, aby mohl pomýšlet na postavení vlastní budovy. V posledních letech se scházel v podnájmu, a to v modlitebně Církve adventistů sedmého dne v ulici Milady Horákové. V roce 2008 Daniela Hottmara, který se přesunul na nové misijní působiště, na krátko vystřídala farářka Viera Houdková, a od roku 2009 byla zodpovědným duchovním kazatelka Jana Daněčková ze Slaného a misijním pracovníkem Tomáš Trávníček.

Kladenský sbor se bohužel přestal scházet na konci roku 2012, kdy se počet členů z různých důvodů velice ztenčil a kdy byl odvolán misijní pracovník. Část členstva nyní navštěvuje sbor ve Slaném. 

 

Kontakt

Evangelická církev metodistická

slany@umc.cz

Vepřkova 1087/14
Slaný
274 01

312 522 931 ; popř. 603 554 147

Vyhledávání

© 2011 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode